Condicions d’ús

Condicions d’ús

1. ABAST

Aquestes condicions d’ús estableixen les Condicions general que regulen tant l’accés com la navegació, com també l’ús de continguts d’aquest web i de la nostra app Twist & Friends.

La informació que contenen aquesta pàgina web i l’app Twist & Friends fa referència als serveis prestats per Laiar 2006 SLU (d’ara endavant, Twist & Shine). La informació publicada només és a efectes enunciatius i no constitueix en cap manera una oferta vinculant que obligui l’usuari a contractar els nostres serveis. Twist & Shine es reserva el dret de modificar la informació continguda aquí quan ho cregui convenient i sense avís previ, de manera que no és responsable de l’exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada.

Alhora, es reserva el dret de modificar el contingut d’aquest document de condicions de d’ús. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web o la nostra app, ja que aquests i les seves condicions d’ús recollides en aquestes condicions d’ús poden patir modificacions en qualsevol moment.

La prestació del servei d’aquest lloc web i l’app té una durada limitada al moment en què l’usuari es trobi connectat al lloc web/app o a algun dels serveis que es faciliten a través d’aquests.

2. CONDICIONs de l’ús del WEB/App

Amb el simple accés, la navegació o l’ús de la pàgina web o l’app s’adquireix la condició d’usuari. L’usuari accepta de manera plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en aquestes condicions.

L’usuari es compromet a fer servir el lloc web/app, juntament amb els seus serveis i continguts, de manera lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no fer accions que puguin causar danys a la pàgina web/app, inutilitzar-la, sobrecarregar-la o deteriorar-la de qualsevol manera, o impedir als altres usuaris el lliure accés, ús o gaudi de la pàgina web/app.

MENORS

Els nostres serveis s’adrecen a majors d’edat. Una de les nostres prioritats és agregar protecció per als infants mentre utilitzen internet. Animem els pares i els tutors a observar, participar o monitorejar i guiar la seva activitat en línia.

TWIST & SHINE no recopila a dretcient cap informació d’identificació personal d’infants menors de 13 anys. Si creu que el seu fill ha proporcionat aquest tipus d’informació a la nostra app/web, li recomanem encaridament que es comuniqui amb nosaltres com més aviat millor i farem tot el possible per eliminar immediatament aquesta informació dels nostres registres.

3. PROPIEtat intel·lectual i ús de continguts

TWIST & SHINEés titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i l’app Twist & Friends i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: marca i logo de TWIST & SHINE, textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, software, disseny gràfic, etc.) o disposa de la llicència o l’autorització corresponent per al seu ús. L’accés a la navegació per i l’ús d’aquest lloc web/app per part de l’usuari no impliquen en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial dels drets esmentats.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar por correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera tots o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web/app per a propòsits públics o comercials, si no es té l’autorització expressa i per escrit de TWIST & SHINE.

4. ENLlaços

4.1 ENLlaços a altres pàgines WEB EXTERNeS

TWIST & SHINE rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present a la World Wide Web no elaborada per TWIST & SHINE o no publicada sota el seu nom. La pàgina web/app pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents a nosaltres. TWIST & SHINE no respon de o garanteix, de cap manera, l’exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

4.2 ENLlaços externs amb destinació a la pàgina WEB DE TWIST & SHINE

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat vol establir un enllaç amb destinació a https://twistnshine.com o a l’app Twist & Friends, aquest enllaç s’ha de sotmetre a les condicions que es detallen a continuació:

 1. L’enllaç ha d’anar dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L’enllaç, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet i portar l’usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves sessions. L’enllaç ha d’abastar tota l’extensió de pantalla del portal de https://twistnshine.com.
 2. En cap cas, tret d’autorització expressa per escrit per part de TWIST & SHINE, el lloc web que estableix l’enllaç no pot reproduir de qualsevol manera https://twistnshine.com incloent-lo com a part integrant del seu web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altre mesura que suposi ocultar l’origen de la informació.
 3. No s’autoritza l’establiment d’enllaç a https://twistnshine.com des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens que contravinguin la moral o l’ordre públic.

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, “llocs enllaçats”). En aquests casos, TWIST & SHINE actua com a prestador de serveis d’intermediació d’acord amb la Llei de serveis de la informació i comerç electrònic i només és responsable dels continguts i els serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ho pot comunicar a TWIST & SHINE enviant un missatge a preguntanos@twistnshine.com, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas l’existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, la promoció o la identificació de TWIST & SHINE amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts.

TWIST & SHINE no coneix els continguts i els serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts o els serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui imputable directament a TWIST & SHINE.

5. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILItat

La responsabilitat en l’ús d’aquest lloc web i de l’app Twist & Friends correspon de manera única i exclusiva a l’usuari.

TWIST & SHINE no es fa responsable, en cap cas, dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar per:

 1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del lloc web/app o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.

 2. Els errors i les omissions en la informació publicada, com també la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveix o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

L’accés al nostre lloc web/app no implica l’obligació per part de TWIST & SHINE de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos. TWIST & SHINE no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant l’ús del lloc web/app.

6. LEGISLACIÓ i JURISDICCIÓ

Les condicions d’ús del nostre web/app es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea. Qualsevol disputa que sorgeixi d’afers relacionats amb aquest lloc web ha d’estar subjecta exclusivament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona.

7. actualització

El document s’ha revisat per última vegada el febrer del 2021.

  Masterfully Handcrafted for Awesomeness

  WE DO MOVE

  YOUR WORLD

  Greatives – Design, Marketing, Sales

  Working Hours : 09:00 – 19:00
  Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
  Phone : +380 22 333 555

  No se pudo conectar